Teachers Details

Teachers Details

 

 


Sr.No Name of the Educator Qualification
1 Shraddha Ubhe M.Sc, B.Ed
2 Archana. A PRT, B.Ed
3 Priya Kalokhe B.A, B.Ed
4 Roshani Kumari B.A, M.A
5 Sanskruti Kshire M.A, B.Ed
6 Varsha Inamdar M.Sc, B.Ed
7 V. Priya M.Sc, B.Ed
8 Riya Pandey B.Com, B.Ed
9 Gayatri Tamhankar B.Sc, B.Ed
10 Archana Renuse B.A, B.Ed
11 Indu Kaushik M.A,B.Ed
12 Akshata Patil M.Sc, B.Ed
13 Punam Kumari M.Tech, Pursuing B.Ed. (Computer Teacher)
14 Naina Joshi M.A, B.Ed
15 Janhavi Sapre M.A, B.Ed
16 Jayashree Pardesi M.A, B.Ed
17 Jaydeep Pol M.A, BP.Ed
18 Mayur Kudale M.A, B.Ed
19 Varsha Shinde M.A, B.Ed
20 Vaidehi Kulkarni M.A, B.Ed
21 Manisha Farate M.A, B.Ed
22 Jaganath Mahire ATD, AM
23 Snehal Todkar M.Sc, B.Ed
24 Archana Kadam B.A, B.Ed
25 Swati Khedekar M.A, D.Ed, M.Ed
26 Vibha Joshi B.A, D.Ed, TTC, B.Ed
27 Manisha Vishwakarma B.A , D.Ed
28 Sunita Veer TTC, D.Ed, B.A, B.Ed
29 Taraka Nirantar B.Com, TTC
30 Maya Kulkarni M.Sc, M.C.M (Computer Teacher)
31 Mayuri More B.Com, Yog Shikshak